Portál systému ELENA

Spoločnosť ProWise, a.s. v roku 2018 spustila ostrú prevádzku informačného systému elektronického nakupovania - ELENA s cieľom uľahčiť proces verejného obstarávania využitím elektronickej komunikácie. K implementácii elektronického verejného obstarávania pristúpila Slovenská republika v súlade s iniciatívami EÚ týkajúcimi sa informatizácie spoločnosti a elektronizácie verejnej správy.
ELENA poskytuje verejným obstarávateľom/obstarávateľom/osobám podľa § 8 produkčnú aj školiacu verziu ELENA. Spôsob registrácie do obidvoch verzií nájdete tu

ELENA umožňuje elektronické zadávanie zákaziek v rámci:

  • verejnej súťaže,
  • užšej súťaže,
  • rokovacieho konania so zverejnením,
  • dynamického nákupného systému a
  • kvalifikačného systému.
  • prieskum trhu
  • obchodná verejná súťaž

Podporované je zadávanie:

  • nadlimitných a
  • podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska.
  • zákaziek s využitím elektronického trhoviska

Modul pre samostatné eAukcie umožňuje využitie ELENA aj pri zadávaní zákaziek v listinnej forme. ELENA podporuje nastavenie eAukcie s kritériom na vyhodnotenie ponúk "najnižšia cena" a tiež "ekonomicky najvýhodnejšia ponuka".