Etický kódex záujemcu/uchádzača

Pracovná skupina Úradu pre verejné obstarávanie pre spoluprácu v oblasti verejného obstarávania vydáva Etický kódex záujemcu / uchádzača vo verejnom obstarávaní.

Obsahom tohto etického kódexu sú základné pravidlá správania sa záujemcu, uchádzača, člena skupiny dodávateľov v procesoch verejného obstarávania. Uvedené subjekty sú, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, viazané tieto pravidlá aplikovať a aplikovanie týchto pravidiel dohliadať.

Hlavným účelom etického kódexu je podporovať a napomáhať dodržiavaniu uvedených základných pravidiel v procesoch verejného obstarávania.

Etický kódex záujemca - uchádzač (pdf, 260 kB)