Správne delikty

V tejto časti sú obsiahnuté právoplatné rozhodnutia úradu o uložení pokuty a sankcie zákazu účasti, ako výsledku uplatňovania sankčného mechanizmu zo strany úradu, a to za naplnenie skutkovej podstaty správnych deliktov stanovených zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.