Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ

 

Európska komisia zriadila za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami Európskej únie (EÚ) svojím rozhodnutím č. 1999/352/ES z 28. apríla 1999 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) so sídlom v Bruseli. OLAF je nezávislý úrad zodpovedný za vykonávanie vyšetrovaní podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií.

Hlavným cieľom OLAF-u je ochrana finančných záujmov Európskej únie, a teda ochrana všetkých európskych daňových poplatníkov, ktorí financujú rozpočet Európskej únie.

Ochrana finančných záujmov sa stala jednou z priorít aj pre Slovenskú republiku po jej vstupe do EÚ. V zmysle Dohody o spolupráci medzi sekciou kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR, útvarom pôsobiacim ako koordinačná služba pre boj proti podvodom (AFCOS) na ochranu finančných záujmov európskej únie a pre boj proti korupcii a Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) je odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (skratka OCKÚ OLAF) prvým miestom kontaktu pre OLAF v Slovenskej republike. Jeho úlohou je koordinácia činností zameraných na ochranu finančných záujmov EÚ na národnej úrovni.

V rámci tejto činnosti OCKÚ OLAF prijíma, eviduje a monitoruje všetky zistené a odhalené porušenia pravidiel pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov EÚ, ako aj podozrenia z ich porušovania. Následne tieto nezrovnalosti analyzuje a nahlasuje OLAF-u.

Nezrovnalosťou sa rozumie:

  • konanie subjektu čerpajúceho euro prostriedky takým spôsobom, že by mohlo dôjsť alebo dochádza k neoprávnenému použitiu takýchto prostriedkov a k porušeniu práva Slovenskej republiky alebo Európskej únie
  • podozrenie z podvodu

Pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí vo verejnom obstarávaní zriadil Úrad pre verejné obstarávanie e-mailovú adresu: nezrovnalosti@uvo.gov.sk

Podnety s podozrením z nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ majú obsahovať najmä tieto informácie:

  • základné údaje o projekte (názov, číslo)
  • informácie o poskytovateľovi príspevku
  • informácie o prijímateľovi finančného príspevku
  • uvedenie osoby, ktorej sa podozrenie týka
  • popis skutočností, ktoré vedú nahlasovateľa k podozreniu zo zneužitia prostriedkov EÚ a dátum ich zistenia
  • podporná dokumentácia

Viac informácií nájdete tu: http://www.olaf.vlada.gov.sk/4953/nahlasovanie-podozreni-z-nezrovnalosti.php


Pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí zriadil Úradu vlády SR e-mailovú adresu:nezrovnalosti@vlada.gov.sk

Upozornenie: Uvedená e-mailová adresa neslúži pre komunikáciu s Úradom pre verejné obstarávanie