Odvolania

Nadobudnutie účinnosti nového zákona o verejnom obstarávaní (18. apríla 2016) spôsobilo, že pri podávaní odvolaní je možné postupovať 

a) podľa nového zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. alebo

b) podľa starého zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z.

Prechodné ustanovenia k novému zákonu o verejnom obstarávaní presne stanovujú, ktorým z týchto dvoch zákonov je potrebné sa riadiť.

A) Odvolania podľa nového zákona o verejnom obstarávaní

Novým zákonom o verejnom obstarávaní sa riadime pri podaní odvolania vo všetkých postupoch zadávania zákazky, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie 18. apríla 2016 a neskôr. To platí aj pre verejné obstarávania, ktoré sa preukázateľne začali iným spôsobom 18. apríla 2016 a neskôr.

V novej úprave odvolaní nastalo viacero významných zmien. Odvolanie možno po novom podať nielen proti rozhodnutiam vydaným v konaní o námietkach, ale aj v prípade nesúhlasu s rozhodnutím vydaným v konaní začatom na základe iného podnetu, ako námietok, a to bez ohľadu na to, či toto konanie prebiehalo pred alebo až po podpise zmluvy. Upravila sa aj výška kaucií, čo by malo sprístupniť inštitút odvolania širšiemu okruhu subjektov.

Bližšie informácie ako postupovať pri podaní odvolania nájdete v tomto aktualizovanom materiáli. V záujme predchádzania vzniku nedostatkov, ktoré by mohli viesť až k zastaveniu odvolacieho konania, úrad vypracoval tento nový a zjednodušený vzorový formulár pre podávanie odvolaní. Právoplatné rozhodnutia rady vydané podľa nového zákona o verejnom obstarávaní nájdete v príslušnej časti webového sídla úradu. Zároveň Vás informujeme, že od 18. apríla 2016 Rada Úradu pre verejné obstarávanie zverejňuje všetky oznámenia o začatí odvolacieho konania vo Vestníku verejného obstarávania a v tejto tabuľke sa nachádzajú oznámenia len o konaniach začatých do 18. apríla 2016.