Prehľad výkladových stanovísk úradu - zákon č. 343/2015 Z. z.

Číslo - rok Dátum vydania Ustanovenie zákona Problematika Súvisiace ustanovenia zákona Súvisiace výkladové stanoviská Poznámka
3_2018 07.03.2018  

Forma podávania žiadostí o nápravu a námietok vo verejných obstarávaniach realizovaných elektronickými prostriedkami, vrátane centrálnych verejných obstarávaní
 

     
2_2018 06.03.2018  

Odôvodňovanie nerozdelenia zákazky na jednotlivé časti pri nadlimitných postupoch zadávania zákaziek
 

     
1_2018 06.03.2018

§ 169 ods. 2

Vykonávanie povinnej kontroly pred uzavretím zmluvy podľa ust. § 169 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní pri zákazkách zadávaných zo strany subjektov podľa ust. § 8 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní

     
3_2017 23.08.2017  

Elektronické trhovisko a podmienky účasti vo verejnom obstarávaní

     
2_2017 03.02.2017  

Zadávanie podlimitných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác

     
1_2017 03.02.2017  

Zadávanie podlimitných zákaziek na poskytnutie služieb intelektuálnej povahy

     
8_2016 29.09.2016

§ 33 ods. 2, § 34 ods. 3 

K rozsahu preukazovania osobného postavenia osôb, ktorých kapacity uchádzač využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti

§ 32

-

-

7_2016 19.04.2016

§ 108 ods. 2

K problematike chránených dielní a chránených pracovísk

-

-

-

6_2016 19.04.2016

§ 12

K vyhotoveniu referencií

-

-

-

5_2016 15.04.2016

§ 53 ods. 1

K vyhodnoteniu ponuky obsahujúcej viac návrhov na plnenie toho istého kritéria

-

-

-

4_2016 15.04.2016

§ 113, § 57

K povinnosti verejného obstarávateľa odôvodniť nezrušenie použitého postupu zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska, ak bola predložená len jedna ponuka

-

-

-

3_2016 15.04.2016

§ 42 ods. 11

K právomoci úradu preskúmavať zmluvné podmienky návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá má byť výsledkom verejného obstarávania

-

-

-

2_2016 15.04.2016

§ 23

ku konfliktu záujmov

-

-

-

1_2016 15.04.2016

§ 11

K definícii konečného užívateľa výhod podľa § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.

-

-

-