Námietky

Rozhodovanie o námietkach v rámci výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním patrí medzi najdôležitejšie kompetencie úradu ako nezávislého ústredného orgánu štátnej správy.

Úrad vykonáva dohľad nad verejným obstarávaním, pričom pri výkone dohľadu rozhoduje o námietkach uchádzačov, záujemcov, účastníkov alebo osôb, ktorých práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného a rozhoduje o námietkach orgánu štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb z Európskej únie.

Možnosť podania námietok predstavuje základný nástroj ochrany práv a právom chránených záujmov subjektov zúčastňujúcich sa procesu verejného obstarávania pred nezákonným postupom kontrolovaného.

V prípade, ak ste Verejný obstarávateľ/Obstarávateľ, pre viac informácií kliknite tu.

V prípade, ak ste Záujemca/Uchádzač, pre viac informácií kliknite tu.