Prehľad výkladových stanovísk úradu - zákon č. 25/2006 Z. z.

Číslo - rok Dátum vydania Ustanovenie zákona Problematika Súvisiace ustanovenia zákona Súvisiace výkladové stanoviská Poznámka
8_2015.pdf 17.12.2015

§ 12a

Výkladové stanovisko č. 8/2015 k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 12a zákona o verejnom obstarávaní
(doplňujúce výkladové stanovisko k Výkladovému stanovisku č. 7/2015)
 

-

7-2015 

(pdf, 306 kB)

-

7_2015.pdf 27.11.2015

§ 12a

K definícii konečného užívateľa výhod podľa § 12a zákona o verejnom obstarávaní

-

-

-

6_2015.pdf 16.09.2015

§ 42

K vyhodnoteniu ponuky obsahujúcej viac návrhov na plnenie toho istého kritéria

-

-

-

5_2015.pdf 15.05.2015

§ 26

K reštrukturalizácii ako novej podmienke účasti týkajúcej sa osobného postavenia

-

-

-

4_2015.pdf 15.05.2015

§ 26a

K preukazovaniu majetkovej účasti podľa § 26a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len (zákon o verejnom obstarávaní")

-

-

relevantné pre právnu úpravu účinnú od 1.3.2015 do 31.10.2015

3_2015.pdf 06.05.2015

§ 7

K posudzovaniu potenciálneho konfliktu záujmov medzi verejným obstarávateľom, obstarávateľom, osobou podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") a uchádzačom

§ 9 ods. 3

-

-

2_2015.pdf 10.04.2015

§ 92 až § 99

K zadávaniu zákaziek s využitím elektronického trhoviska

-

-

-

1_2015.pdf 19.02.2015

§ 32 ods. 3 písm. d)

K preukazovaniu finančného a ekonomického postavenia finančnými zdrojmi tretej osoby pri nadlimitnej zákazke s predpokladanou hodnotou najmenej 10 miliónov eur

§ 27 ods. 1

§ 27 ods. 2
 

-

-

7_2014.pdf 15.12.2014

§ 100 ods. 1 písm. i)

§ 46 ods. 2
 

K povinnosti verejného obstarávateľa odôvodniť nezrušenie použitého postupu zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska, ak bola predložená len jedna ponuka 

-

-

-

6_2014.pdf 15.12.2014

§ 32 ods. 11

K preukazovaniu splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením v užšej súťaži, rokovacom konaní so zverejnením a súťažnom dialógu

§ 33 ods. 6

3-2014 (pdf, 155 kB)

16-2013 (pdf, 4 MB)

-

5_2014.pdf 25.09.2014

§ 49a ods. 1 písm. a)

K povinnosti verejného obstarávateľa uverejňovať informácie a dokumenty v profile


§ 100 ods. 1 písm. d)
 

-

-

4_2014.pdf 24.07.2014

§ 26 ods. 1 písm. g)
§ 26 ods. 6 a ods. 7

K účasti na kartelovej dohode ako dôvod vylúčenia z procesu verejného obstarávania

§ 27 ods. 2

§ 28 ods. 2

§ 31

§ 33 ods. 7 písm. a)

§ 34 ods. 10
 

-

-

3_2014.pdf 24.07.2014

§ 32 ods. 11

K preukazovaniu splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením inou osobou podľa § 27 ods. 2, resp. § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní

§ 26 ods. 1

§ 27 ods. 2

§ 28 ods. 2

§ 33 ods. 6

§ 44 ods. 1

6-2014 (pdf, 133 kB)

16-2013 (pdf, 4 MB)

-

2_2014.pdf 06.06.2014

§ 100 ods. 4

K zákazkám vyhradeným pre chránené dielne alebo chránené pracoviská

-

15-2013 (pdf, 8 MB)

-

1_2014.pdf 03.03.2014

§ 9a ods. 3

K vyhotovovaniu referencií 

§ 7 ods. 1 a ods. 2

§ 9 ods. 9

§ 9a ods. 4

§ 9a ods. 5

§ 28 ods. 1

§ 149 ods. 3 písm. b)
 

-

-

16_2013.pdf 21.11.2013

§ 32 ods. 11

K preukazovaniu splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením

§ 33 ods. 6

6-2014 (pdf, 133 kB)

3-2014 (pdf, 155 kB)

-

15_2013.pdf 21.11.2013

§ 100 ods. 4

K problematike chránených dielní chránených pracovísk

§ 33 ods. 7 písm. a)

2-2014 (pdf, 79 kB)

 
14_2013.pdf 24.09.2013

§ 155m

K prechodným ustanoveniam k úpravám účinným od 1. júla 2013 týkajúcim sa uzatvárania dodatkov a niektorých ustanovení o určení ceny plnenia

§ 10a

§ 10b

-

-

13_2013.pdf 13.08.2013

§ 100 ods. 3

K otváraniu ponúk pri použití elektronickej aukcie v podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhoviska

-

-

Relevantné pre právnu úpravu účinnú od 01.07.2013 do 26.02.2014

12_2013.pdf 13.08.2013

§ 100 ods. 1 písm. f)

K predkladaniu a otváraniu ponúk pri zadávaní podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska osobou podľa § 7

§ 7 ods. 1

§ 7 ods. 2

§ 7 ods. 4

§ 39

§ 41

§ 100 ods. 1 písm. f)

§ 100 ods. 6

§ 140

-

S účinnosťou od 27.02.2014 došlo k zmene znenia § 7 ods. 2

11_2013.pdf 13.08.2013

§ 9 ods. 9

K zadávaniu zákaziek podľa § 9 ods. 9

-

-

Relevantné pre právnu úpravu účinnú od 01.07.2013 do 26.02.2014

10_2013.pdf 23.07.2013

§ 26 ods. 2

K preukazovaniu splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v súvislosti s nadobudnutím účinnosti novely zákona č. 95/2013 Z. z.

§ 33 ods. 6

§ 128
 

6-2013 (pdf, 75 kB)

-

9_2013.pdf 09.07.2013

§ 18 ods. 2

K absencii elektronického podpisu v ponuke predloženej pri zadávaní zákazky prostredníctvom systému EVO

§ 42 ods. 2

-

-

8_2013.pdf 04.07.2013

§ 35 ods. 3

K stanoveniu kritérií na vyhodnotenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky

-

8-2012 (pdf, 58 kB)

7-2012 (pdf, 45 kB)

-

7_2013.pdf 04.07.2013

§ 34 ods. 13

K stanoveniu lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady

§ 51 ods. 4

§ 81 ods. 1

§ 100 ods. 1 písm. d)
 

-

-

6_2013.pdf 12.06.2013

§ 26 ods. 1 písm. h)

K preukazovaniu splnenia podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. h) v súvislosti s nadobudnutím účinnosti novely zákona č. 95/2013 Z. z.

§ 33 ods. 7

10-2013 (pdf, 78 kB)

-

5_2013.pdf 29.04.2013

§ 145b ods. 1

K výkonu ex ante kontroly

-

-

S účinnosťou od 01.07.2014 došlo k zmene označenia predmetného ustanovenia zákona - pôvodný § 142 sa prečísloval na § 145b ods. 1

4_2013.pdf 06.03.2013

§ 10 ods. 1

K centrálnej obstarávacej organizácii podľa zákona o verejnom obstarávaní

§ 10 ods. 2

-

-

3_2013.pdf 18.01.2013

§ 26 ods. 1 písm. f)

K výkladu podmienky účasti uvedenej v § 26 ods. 1 písm. f)

-

2-2012 (pdf, 18 kB)

Relevantné pre právnu úpravu účinnú do 30.06.2013

2_2013.pdf 02.01.2013

§ 42 ods. 3

K inštitútu mimoriadne nízkej ponuky

-

-

S účinnosťou od 01.07.2013 došlo k zmene znenia § 42 ods. 3, ako aj k rozšíreniu právnej úpravy mimoriadne nízkych ponúk o § 42 ods. 4

1_2013.pdf 02.01.2013

§ 34 ods. 10

K preskúmavacej právomoci úradu vo vzťahu k obchodným podmienkam, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov

-

-

-

9_2012.pdf 15.11.2012

§ 34 ods. 10

K formálnym náležitostiam ponuky – pokyny na vypracovanie ponúk

-

-

-

8_2012.pdf 14.09.2012

§ 35 ods. 3

K stanoveniu kritérií na vyhodnotenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky

-

8-2013 (pdf, 58 kB)

7-2012 (pdf, 45 kB)

-

7_2012.pdf 14.09.2012

§ 35 ods. 3

K stanoveniu kritérií na vyhodnotenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky

-

8-2013 (pdf, 58 kB)

8-2012 (pdf, 58 kB)

-

6_2012.pdf 13.09.2012

§ 43 ods. 3

K povinnosti použitia elektronickej aukcie

§ 34 ods. 1 písm. b)

 

S účinnosťou od 01.07.2013 došlo k zásadnej zmene ustanovenia § 43 ods. 3 

5_2012.pdf 06.09.2012

§ 28 ods. 1

K stanoveniu podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti pri druhovo kombinovaných zákazkách

-

-

-

4_2012.pdf 21.08.2012

§ 33 ods. 7 písm. d)

K vylúčeniu uchádzača/záujemcu z dôvodu poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií 

-

-

-

3_2012.pdf 21.08.2012

§ 28 ods. 1

K určeniu formy preukázania podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti

-

-

-

2_2012.pdf 21.08.2012

§ 26 ods. 1 písm. f)

K výkladu podmienky účasti uvedenej v § 26 ods. 1 písm. f)

-

3-2013 (pdf, 32 kB)

Výkladové stanovisko aktualizované výkladovým stanoviskom č. 3/2013

1_2012.pdf 21.08.2012

§ 9 ods. 6 písm. b)

K výkladu pojmu „ponuka" podľa § 9 ods. 6 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

-

-

S účinnosťou od 01.07.2013 došlo k zmene označenia predmetného ustanovenia zákona - pôvodný § 9 ods. 7 písm. b) sa prečísloval na § 9 ods. 6 písm. b)