Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie (JED) predstavuje na účely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.

JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že:

  1. neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,
  2. spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov,
  3. poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil Jednotným európskym dokumentom.

Štandardný formulár pre JED sa ustanovuje vykonávacím nariadením Komisie EÚ 2016/7 (vydaným na základe splnomocňovacieho ustanovenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ).

Pre vyplnenie a opätovné použitie JED-u je možné využiť aj bezplatnú službu Európskej komisie (služba ESPD) poskytujúcu elektronickú verziu tohto formulára

JED - manuál - verzia 2 (pdf, 806 kB)

JED - manuál - verzia 1 (pdf, 740 kB)  

JED - formulár (rtf, 2 MB)  

JED - príručka k službe ESPD (pdf, 3 MB)