Profily VO/O

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní plní všetky povinnosti týkajúce sa zverejňovania dokumentov a informácií v profile VO/O a/alebo na webovom sídle úradu len raz, a to v profile VO/O v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Vyhľadávanie naprieč profilmi VO/O registrovanými na ELENA

Vyhľadávanie naprieč profilmi VO/O registrovanými na IS ZÚ - ÚVO