ZODPOVEDNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

   V rámci dlhodobej stratégie Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) bol vytvorený koncept pracovných skupín pre vybrané problematiky verejného obstarávania – pre  zelené verejné obstarávanie, sociálne aspekty, inovácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk iné ako najnižšia cena, či verejné obstarávanie informačných a komunikačných technológií.

   Členmi pracovných skupín sú zamestnanci úradu, ktorí využívajú odborné poznatky, skúsenosti a informácie, spolupracujú s inými expertmi a odborníkmi z externého prostredia. Cieľom spolupráce je prinášať a uplatňovať v praxi riešenia prijateľné pre odbornú verejnosť. Úrad sa chce zamerať na zvýšenie kvality prípravného procesu verejného obstarávania so zameraním na predmetné oblasti. Snahou úradu je vyprofilovať vyvážené pracovné skupiny zo zástupcov úradu, ministerstiev, vysokých škôl a iných subjektov. O práci týchto skupín bude úrad priebežne informovať a postupne bude zverejňovať nové informácie, postupy a najmä príklady dobrej praxe. V prípade záujmu o spoluprácu v rámci určitej pracovnej skupiny kontaktujte vedúcich príslušných pracovných skupín, ktorých kontakty sú uvedené v rámci jednotlivých podsekcií podľa pracovných skupín.