Prehľad rozhodnutí o námietkach

Kontrolovaný Predmet zákazky Značka vo VVO Smerovanie námietok Rozhodnutie Dátum vydania rozhodnutia Poznámka
K13-Košické kultúrne centrá Oprava fasádnych profilovaných prvkov na stavbe: Rekonštrukcia bývalých kasární – KULTURPARK, Košice na objektoch SO 01, 02 a 03 4489-WYP - 64/2018 § 170 ods. 3 písm. g) proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f), Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 30.08.2018 Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok podľa § 174 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Mesto Zvolen Čistenie, zimná údržba a údržba zelene na pešej zóne vo Zvolene 1419-MSS - 18/2018 § 170 ods. 3 písm. d) proti vylúčeniu, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 30.08.2018 Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 175 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje kontrolovanému Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 61 Zvolen, IČO: 00320439 vo verejnej súťaže na predmet zákazky „Čistenie, zimná údržba a údržba zelene na pešej zóne vo Zvolene“, vyhlásenej v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 24. 1. 2018 pod značkou 2018/S 016-032739 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 18/2018 dňa 25. 1. 2018 pod značkou 1419 - MSS, odstrániť protiprávny stav, a to konkrétne zrušiť rozhodnutie kontrolovaného o vylúčení uchádzača XY zo dňa 18. 05. 2018, zaradiť uchádzača späť do procesu verejného obstarávania a opätovne vyhodnotiť splnenie podmienok účasti, do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním 4169-MSS - 60/2018 § 170 ods. 3 písm. d) proti vylúčeniu, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 30.08.2018 Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok navrhovateľa v časti č. 1 „Obnova katastrálneho operátu - katastrálne územie Borovce“ predmetu zákazky podľa § 174 ods. 1 písm. h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok navrhovateľa v časti č. 2 „Obnova katastrálneho operátu - katastrálne územie Šurany“ predmetu zákazky podľa § 174 ods. 1 písm. h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok navrhovateľa v časti č. 3 „Obnova katastrálneho operátu - katastrálne územie Malý Kýr“ predmetu zákazky podľa § 174 ods. 1 písm. h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Obec Zubrohlava Vybudovanie zberného dvora v obci Zubrohlava 9332-WYP - 103/2016 § 170 ods. 3 písm. d) proti vylúčeniu, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 30.08.2018 Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 175 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov nariaďuje verejnému obstarávateľovi Obec Zubrohlava, Plátennícka 464, 029 43 Zubrohlava, IČO: 00315044 vo verejnom obstarávaní na predmet podlimitnej zákazky „Vybudovanie zberného dvora v obci Zubrohlava“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 103/2016 dňa 31. 05. 2016 pod značkou 9332 – WYP odstrániť protiprávny stav, a to konkrétne zrušiť rozhodnutie kontrolovaného o vylúčení ponuky uchádzača XY zo dňa 18. 04. 2018, zaradiť ponuku uchádzača späť do procesu verejného obstarávania a opätovne vyhodnotiť ponuku uchádzača XY, do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Mesto Liptovský Hrádok Stavebné úpravy miestnych komunikácií ul. Kapitána Nálepku, ul. J. D. Matejovie a okružná križovatka v Liptovskom Hrádku 6237-WYP - 85/2018 § 170 ods. 3 písm. f) proti vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 28.08.2018 Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok podľa § 174 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia 17045-MSS - 243/2017 § 170 ods. 3 písm. g) proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f), Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 27.08.2018 Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 175 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje verejnému obstarávateľovi Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001 vo verejnej súťaži na predmet zákazky „Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia“, vyhlásenej v Úradnom vestníku Európskej únie pod značkou 2017/S 236-490291 dňa 08. 12. 2017 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 243/2017 dňa 11. 12. 2017 pod značkou 17045 – MSS, odstrániť protiprávny stav, a to doplnením oznámenia o opakovaní elektronickej aukcie, odoslaného uchádzačom elektronicky dňa 20. 03. 2018, o konkrétne dôvody vedúce k jej opakovaniu v súlade s § 10 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a pokračovať vo verejnom obstarávaní, do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Obec Veľké Úľany Cyklotrasa - I. etapa, Veľké Úľany 17614-WYP - 252/2017 § 170 ods. 3 písm. d) proti vylúčeniu, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 27.08.2018 Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 175 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok navrhovateľa smerujúcich proti jeho vylúčeniu nariaďuje kontrolovanému Obec Veľké Úľany, Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Cyklotrasa – I. etapa, Veľké Úľany“, vyhlásenom kontrolovaným vo Vestníku verejného obstarávania č. 252/2017 z 22. 12. 2017 pod značkou 17614 – WYP odstrániť protiprávny stav, a to zrušiť rozhodnutie kontrolovaného o vylúčení ponuky navrhovateľa XY, zaradiť ho späť do procesu verejného obstarávania a opätovne vyhodnotiť ponuky uchádzačov komisiou na vyhodnotenie ponúk zriadenou v súlade s § 51 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Obec Čalovec Zberný dvor Čalovec 4097-WYP - 59/2018 § 170 ods. 3 písm. g) proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f), Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 17.08.2018 Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok navrhovateľa podľa § 174 ods. 1 písm. h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Štátna filharmónia Košice Výmena sedenia v auditóriu Veľkej koncertnej sály - ŠfK 5720-WYT - 80/2018 § 170 ods. 3 písm. d) proti vylúčeniu, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 17.08.2018 Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok navrhovateľa podľa § 174 ods. 1 písm. h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Prevádzkovanie Terminálu intermodálnej prepravy Žilina 16460-KOS - 233/2017 § 170 ods. 3 písm. f) proti vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov,
§ 170 ods. 3 písm. b) proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch,
Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 16.08.2018 Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov
kontrolovaného na základe námietok smerujúcich proti podmienkam uvedeným v koncesnej dokumentácii podľa § 174 ods. 1 písm. c) a písm. j) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úrad pre verejné obstarávanie, v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok smerujúcich proti vyhodnoteniu ponúk podľa § 175 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje kontrolovanému Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501 v koncesii na predmet zákazky „Prevádzkovanie Terminálu intermodálnej prepravy Žilina“, vyhlásenej v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 24.11.2017 pod značkou EÚ č. 2017/S 226-471727 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 233/2017 dňa 27. 11. 2017 pod značkou 16460 – KOS odstrániť protiprávny stav, a to zrušiť rozhodnutie kontrolovaného o výsledku vyhodnotenia ponúk, označené ako „Zápisnica z vyhodnotenia ponúk časť „Kritériá“ zo dňa 12. 3. 2018“ a opätovne vyhodnotiť ponuku úspešného uchádzača v súlade s koncesnou dokumentáciou, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest II. a III. triedy 4460-WYP - 63/2018 § 170 ods. 3 písm. f) proti vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 15.08.2018 Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok navrhovateľa podľa § 174 ods. 1 písm. d) zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Obec Rabča Nadstavba a stavebné úpravy MŠ 13487-WYP - 191/2017 § 170 ods.3 písm. d) Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 10.08.2018 Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 175 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje verejnému obstarávateľovi Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Nadstavba a stavebné úpravy MŠ“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 191/2017 dňa 28. 9. 2017 pod značkou 13487 – WYP, odstrániť protiprávny stav, a to konkrétne zrušiť rozhodnutie kontrolovaného o vylúčení navrhovateľa a zaradiť ho späť do procesu verejného obstarávania a opätovne vyhodnotiť splnenie podmienok účasti navrhovateľa, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Obec Oravská Jasenica Zmena palivovej základne v ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka v obci Oravská Jasenica 4676-WYP - 67/2018 § 170 ods. 3 písm. g) proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f), Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 10.08.2018 Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok navrhovateľa podľa § 174 ods. 1 písm. f) a h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Slovenské národné múzeum Zabezpečenie stravovania zamestanacov prostredníctvom stravných poukážok 4040-MST - 58/2018 § 170 ods. 3 písm. d) proti vylúčeniu, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 10.08.2018 Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok podľa § 174 ods. 1 písm. k) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Obec Dolná Mariková Rekonštrukcia kotolne na biomasu v ZŠ obce Dolná Mariková 4675-WYP - 67/2018 § 170 ods. 3 písm. g) proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f), Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 10.08.2018 Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok navrhovateľa podľa § 174 ods. 1 písm. f) a h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava Rekonštrukcia plavidla 13778-MSS - 197/2017 § 170 ods. 3 písm. b) proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 09.08.2018 Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok navrhovateľa podľa § 174 ods. 1 písm. c), písm. e) a písm. h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS - prvotné vybavenie 11402-MST - 154/2017 § 170 ods. 3 písm. d) proti vylúčeniu,
§ 170 ods. 3 písm. b) proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch,
§ 170 ods. 3 písm. g) proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f),
Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 08.08.2018 Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 175 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok navrhovateľa smerujúcich proti jeho vylúčeniu nariaďuje kontrolovanému Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice vo verejnej súťaži na predmet zákazky „Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS – prvotné vybavenie“, vyhlásenej kontrolovaným v Úradnom vestníku Európskej únie zo 4. 8. 2017 pod značkou 2017/S 148-306064 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 154/2017 zo 7. 8. 2017 pod značkou 11402 – MST odstrániť protiprávny stav, a to zrušiť rozhodnutie kontrolovaného o vylúčení ponuky navrhovateľa XY, zaradiť ho späť do procesu verejného obstarávania a opätovne vyhodnotiť jeho ponuku, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok navrhovateľa smerujúcich proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch podľa § 174 ods. 1 písm. b), c) a h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok navrhovateľa smerujúcich proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f) podľa § 174 ods. 1 písm. b) a h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Obec Ladce Modernizácia, rekonštrukcia, údržba a prevádzka verejného osvetlenia 1994-MSS - 25/2018 § 170 ods. 3 písm. b) proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 07.08.2018 Úrad zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok navrhovateľa podľa § 174 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Obec Babín Prístavba a komplexná rekonštrukcia Materskej školy v obci Babín 1969-WYP - 25/2018 § 170 ods. 3 písm. a) proti podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk
§ 170 ods. 3 písm. f) proti vyhodnoteniu ponúk
Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 30.07.2018 Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok navrhovateľa smerujúcich proti podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 174 ods. 1 písm. f), h) a j) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok navrhovateľa smerujúcich proti vyhodnoteniu ponúk podľa § 174 ods. 1 písm. f) a h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Mesto Košice Koncesia na poskytnutie služieb verejného osvetlenia mesta Košice 3238-KOS - 53/2017 § 170 ods. 3 písm. b) proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch,
§ 170 ods. 3 písm. g) proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f),
§ 170 ods. 3 písm. a) proti oznámeniu o zámere uzavrieť zm
Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 26.07.2018 Úrad podľa § 175 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe námietok navrhovateľa č. 1 a námietok navrhovateľa č. 2 nariaďuje zrušiť nadlimitnú koncesiu na predmet „Koncesia na poskytnutie služieb verejného osvetlenia mesta Košice“ vyhlásenú verejným obstarávateľom Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 14.03.2017 pod značkou 2017/S 051-094703 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 53/2017 zo dňa 15.03.2017 pod značkou 3238 – KOS, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Úrad podľa § 175 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe námietok navrhovateľa č. 3 nariaďuje verejnému obstarávateľovi Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice v nadlimitnej koncesii na predmet „Koncesia na poskytnutie služieb verejného osvetlenia mesta Košice“ vyhlásenej v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 14.03.2017 pod značkou 2017/S 051-094703 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 53/2017 zo dňa 15.03.2017 pod značkou 3238 – KOS odstrániť protiprávny stav, a to konkrétne opravou listu označeného ako „Vylúčenie uchádzača a jeho ponuky“ zo dňa 24.10.2017 adresovaného navrhovateľovi č. 3, a to tak, že v jeho opravenom znení uvedie len tie dôvody vylúčenia ponuky navrhovateľa č. 3, ktorých legitimita bola konštatovaná v tomto rozhodnutí, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Obec Rykynčice Rykynčice – rekonštrukcia vodovodu 2982-WYP - 48/2017 § 170 ods. 3 písm. f) proti vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 26.07.2018 Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 175 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje verejnému obstarávateľovi Obec Rykynčice, Rykynčice 60, 962 55 Rykynčice, IČO: 50 085 956 vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Rykynčice – rekonštrukcia vodovodu“ vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 48/2017 z 8. 3. 2017 pod značkou 2982 - WYP, odstrániť protiprávny stav, a to konkrétne zrušiť rozhodnutie kontrolovaného o vyhodnotení ponúk z 26. 3. 2018 a opätovne vyhodnotiť časti ponúk uchádzačov označené ako „Kritériá“ z hľadiska splnenia stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Bezpečnostná a technická služba v objektoch Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 4610-MUS - 65/2018 § 170 ods. 3 písm. a) proti oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 26.07.2018 Úrad zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok podľa § 174 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Obec Mútne Výstavba zberného dvora v obci Mútne 2500-WYP - 33/2018 § 170 ods. 3 písm. d) proti vylúčeniu, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 26.07.2018 Úrad zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok navrhovateľa podľa § 174 ods. 1 písm. h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Slovenská správa ciest Rekonštrukcia mostov ciest I. triedy II. fáza v Nitrianskom a Trnavskom kraji 7398-MSP - 102/2017 § 170 ods. 3 písm. d) proti vylúčeniu, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 26.07.2018 Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 175 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje verejnému obstarávateľovi Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava odstrániť protiprávny stav, a to zrušiť rozhodnutie kontrolovaného o vylúčení ponuky uchádzača skupina dodávateľov s vedúcim členom XX z verejnej súťaže na predmet zákazky „Rekonštrukcia mostov ciest I. triedy II. fáza v Nitrianskom a Trnavskom kraji“, vyhlásenej verejným obstarávateľom Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 23. 5. 2017 pod značkou 2017/S 098 – 193064 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 102/2017 dňa 24. 5. 2017 pod značkou 7398 - MSP, do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad - Lučivná) 9284-MSP - 129/2017 § 170 ods. 3 písm. b) proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch, Plné znenie rozhodnutia vo formáte PDF 24.07.2018