Stratégia elektronického verejného obstarávania

Stratégia elektronického verejného obstarávania vychádza z potreby Slovenskej republiky systémovo riešiť oblasť implementácie informačných a komunikačných technológií do procesu vynakladania verejných finančných prostriedkov.

Cieľom Stratégie elektronického verejného obstarávania je popísanie celého životného cyklu elektronického zadávania zákazky od prípravnej fázy zadávania zákazky až po jej archiváciu.

Hlavným zámerom Stratégie elektronického verejného obstarávania je napomôcť efektívnej a včasnej implementácii zmien týkajúcich sa elektronizácie zadávania zákaziek vyplývajúcich z legislatívy EÚ.

Stratégia elektronického verejného obstarávania (pdf, 2 MB)