Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je v podmienkach Úradu pre verejné obstarávanie zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov podľa čl. 13 a čl. 14 Nariadenia

Podľa čl. 13 a čl. 14. Nariadenia prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby alebo pri ich získavaní pri plnení svojich povinností poskytuje dotknutej osobe (osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané) nasledujúce informácie:
 

1. Prevádzkovateľ:

ProWise, a.s., Nobelova 12/B, 831 02 Bratislava, IČO: 51 871 998

2. Zodpovedná osoba:

zodpovedna.osoba@e-lena.sk 

3. Účely spracúvania osobných údajov a ich právny základ:

Osobné údaje sú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov stanovených prevádzkovateľom. 

4. Kategórie príjemcov:

Orgány štátnej správy a verejnej moci, súdy, orgány činné v trestnom konaní.

5. Prenos do tretích krajín:

Prenos do tretích krajín sa nevykonáva.

6. Doba uchovávania:

Doba uchovávania je stanovená osobitnými právnymi predpismi a zákonom  č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. 

7. Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, má právo na opravu, na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, má právo namietať proti spracúvaniu a za splnenia určitých podmienok má právo na prenosnosť údajov.  

8. Odvolanie súhlasu:

Ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať; súhlas je možné odvolať na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

9. Právo podať sťažnosť:

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

10. Poskytovanie osobných údajov:

Ak je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, ich neposkytnutie by mohlo mať za následok nemožnosť plnenia zákonnej povinnosti.

11. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:

Spracúvanie osobných údajov, ktoré by bolo založené na automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania sa nevykonáva.