Kontrola

Úrad vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 (ďalej len „kontrolovaný“) ustanovených zákonom o verejnom obstarávaní. Pri výkone dohľadu úrad sleduje aj plnenie povinností uložených rozhodnutiami úradu.

Úrad pri výkone dohľadu

a) vydáva oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o verejnom obstarávaní podľa § 168 uvedeného zákona,

b) vydáva rozhodnutia podľa štvrtej hlavy zákona o verejnom obstarávaní,

c) ukladá pokuty za správne delikty podľa § 182 zákona o verejnom obstarávaní,

d) vykonáva iné činnosti podľa štvrtej hlavy zákona o verejnom obstarávaní.