EX ANTE POSÚDENIE

 Ex ante posúdenie je upravené v § 168 zákona o verejnom obstarávaní.

 

Účelom ex ante posúdenia je:

  • zistiť súlad dokumentov predložených verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej aj ako „kontrolovaný“), voči ktorým je možné podať námietku podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b) zákona o verejnom obstarávaní, s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, a to v čase ešte pred vyhlásením alebo začatím verejného obstarávania nadlimitnej zákazky alebo nadlimitnej koncesie, úplne alebo sčasti financovanú z prostriedkov Európskej únie,
  • označiť tie časti dokumentov, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, a uviesť stručné odôvodnenie k takto označeným častiam dokumentov,
  • poskytnúť verejným obstarávateľom odbornú podporu ešte pred vyhlásením alebo začatím verejného obstarávania, za účelom zníženia chybovosti a následného krátenia finančných prostriedkov v procese verejného obstarávania nadlimitnej zákazky alebo nadlimitnej koncesie, úplne alebo sčasti financovanú z prostriedkov Európskej únie.

 

 Úrad vykoná ex ante posúdenie ak:

  • výkon ex ante posúdenia požiada verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní, a zároveň
  • ide o nadlimitnú zákazku alebo nadlimitnú koncesiu, a zároveň,
  • je zákazka alebo koncesia úplne alebo sčasti financovaná z prostriedkov Európskej únie.

 

 Výsledkom ex ante posúdenia je:

  • oznámenie úradu obsahujúce konštatovanie o súlade predložených dokumentov s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, vydané do 30 dní odo dňa doručenia dokumentov kontrolovaným

alebo

  • oznámenie úradu o nesúlade predložených dokumentov s ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, vydané do 30 dní odo dňa doručenia dokumentov kontrolovaným. Toto oznámenie obsahuje označenie tých častí dokumentov, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, spolu so stručným odôvodnením.