Inštrukcie pre hlásenie chýb a porúch systému ELENA

Pri zistení alebo akomkoľvek podozrení z neštandardného správania sa systému ELENA je potrebné bezodkladne kontaktovať technickú podporu na support@e-lena.sk.

Pre zjednodušenie komunikácie a zvýšenie rýchlosti responzivity odporúčame pri komunikácii s technickou podporou použiť nasledovnú štruktúru žiadostí:

Kontaktné údaje

Organizácia*

Kontaktná osoba*

Telefónne číslo*

Vaša e-mailová adresa*

 

Lokalizácia poruchy

Používateľská rola (administrátor verejného obstarávateľa     konzultant verejného obstarávateľa     záujemca / uchádzač)

Číslo a názov zákazky*

Príkaz / funkcia v rámci, ktorej sa porucha vyskytla*

Vyskytla sa porucha prvý krát?

Chybová správa, alebo číslo chyby (ak ju systém ELENA generoval)

Slovný popis prejavov poruchy*

Aplikácie (programy), ktoré boli súbežne spustené pri práci so systémom ELENA