Rada Úradu

Rada úradu je jedným z orgánov úradu, ktorého členmi sú predseda úradu, dvaja podpredsedovia úradu a šesť ďalších členov, ktorých vymenováva a odvoláva vláda Slovenskej republiky. Bližšie informácie o členoch rady menovaných vládou nájdete na tomto mieste. Podrobnosti o organizácii činnosti rady úradu, rokovaní a vydávaní rozhodnutí, podrobnosti o finančných nárokoch člena rady úradu menovaného vládou podľa tohto zákona, ako aj odmenu člena rady úradu menovaného vládou určuje štatút rady, ktorý na návrh rady schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

Do kompetencie rady patrí:

  • rozhodovanie o odvolaniach proti meritórnym rozhodnutiam úradu vydaným v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného,
  • preskúmavanie rozhodnutí vydaných v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného mimo odvolacieho konania,
  • rozhodovanie o návrhoch na vyhotovenie referencie podľa § 12 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní,
  • rozhodovanie o návrhoch na odstránenie chýb v referencii alebo úpravu referencie podľa § 12 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní,
  • rozhodovanie o proteste prokurátora.