Registre o hospodárskych subjektoch vedené úradom

V tejto časti stránky sú sprístupnené údaje o hospodárskych subjektoch vedené v nasledujúcich registroch:

Informačný systém úradu, obsahujúci údaje o fyzických a právnických osobách – hospodárskych subjektoch, ktorí preukázali spôsobilosť na uzatváranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní z hľadiska splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia. V súlade s § 187 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní je zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016 zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. Zoznam osôb konajúcich v mene hospodárskeho subjektu a zoznam dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sú od 18. 4. 2016 sprístupnené všetkým používateľom webového sídla úradu (bez potreby prihlásenia sa do privátnej zóny).

Informačný systém úradu, ktorý obsahuje údaje o hospodárskych subjektoch, ktorým bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Informačný systém úradu, v ktorom sa vedú referencie od verejných obstarávateľov/obstarávateľov o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby dodávateľmi.

Archív informačného systému úradu obsahujúci údaje o konečných užívateľoch výhod hospodárskych subjektov podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinných do 31. 1. 2017.

Register konečných užívateľov výhod nahradil od 1. 2. 2017 Register partnerov verejného sektora vedený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Informácie o tomto registri sú dostupné na stránke www.justice.gov.sk v časti registre - register partnerov verejného sektora. Všetky otázky k registru partnerov verejného sektora je potrebné posielať na emailovú adresu RPVS.sk@justice.sk.