Elektronické zasielanie oznámení

Zber oznámení a informácií je realizovaný prostredníctvom informačného systému Zberu údajov (IS ZÚ), ktorý obsahuje formuláre:

  • pre nadlimitné a podlimitné zákazky podľa vyhlášky č. 152/2016 Z. z. zo dňa 23. 3. 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu,
  • pre splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 166 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a pre splnenie informačnej povinnosti podľa § 136 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní,
  • pre vyhotovenie referencie podľa § 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,
  • pre podanie ostatných typov elektronických žiadostí, vrátane žiadosti o registráciu a vytvorenie profilu obstarávateľského subjektu/aktualizácia údajov.

Viac informácií nájdete v nasledujúcich dokumentoch: