Najčastejšie porušenia podľa tematických okruhov

Predmetné spracovanie najčastejších porušení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) predstavuje zhrnutie výstupov, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) spracovával polročne (jednotlivé polročné materiály sú umiestnené na lište vľavo) za obdobie 2. polrok 2010 – 2. polrok 2014.

Nižšie uvedené materiály obsahujú spracovanie porušení ZVO podľa jednotlivých tematických okruhov, sú doplnené o aktuálne zistenia úradu a aktualizované na súčasne platný právny stav. Dávame do pozornosti, že v dôsledku vzájomnej previazanosti jednotlivých ustanovení ZVO je možné, že niektoré porušenia súvisiace s niektorým tematickým okruhom (napr. týkajúce sa vyhodnotenia ponúk), sa nachádzajú v materiáli venovanom porušeniam princípov verejného obstarávania, prípadne v inom súvisiacom materiáli.

Nejde o záväzné dokumenty, ich cieľom je informovať odbornú verejnosť o najčastejších pochybeniach v procese verejného obstarávania, a tým prispieť k prevencii výskytu týchto pochybení, resp. počet pochybení minimalizovať.

Upozorňujeme, že v každom jednotlivom prípade je potrebné individuálne posúdiť, či konkrétne porušenie ZVO malo, mohlo mať alebo nemalo vplyv na výsledok verejného obstarávania. Vyhodnotenie vplyvu na výsledok verejného obstarávania vždy závisí od okolností konkrétneho prípadu. Úrad pri takomto posudzovaní zohľadňuje napr. poradie určitého uchádzača, využitie elektronickej aukcie, špecifiká použitého postupu zadávania zákazky, fázu procesu verejného obstarávania a pod.
 

Princípy verejného obstarávania (pdf, 305 kB)                           Kritériá na vyhodnotenie ponúk (pdf, 329 kB)

Predpokladaná hodnota zákazky (pdf, 230 kB)                          Vyhodnocovanie a vysvetľovanie ponúk (pdf, 285 kB)

Opis predmetu zákazky a súťažné podklady (pdf, 284 kB)       Elektronická aukcia (pdf, 290 kB)

Zmiešané zákazky a rozdelenie zákazky (pdf, 207 kB)               Informačné povinnosti (pdf, 225 kB)

Stanovenie podmienok účasti (pdf, 334 kB)                                Rámcová dohoda (pdf, 214 kB)

Osobné postavenie (pdf, 218 kB)                                                  Priame rokovacie konanie (pdf, 189 kB)

Finančné a ekonomické postavenie (pdf, 230 kB)                      Uzatváranie zmluvy (pdf, 215 kB)

Technická alebo odborná spôsobilosť (pdf, 295 kB)                  Zrušenie postupu zadávania zákazky (pdf, 206 kB)

Vyhodnocovanie podmienok účasti (pdf, 293 kB)                      Zadávanie podlimitných zákaziek (pdf, 224 kB)

Kritériá obmedzeného počtu záujemcov (pdf, 224 kB)             Ďalšie zistené nedostatky (pdf, 210 kB)