Námietky

Úrad rozhoduje o námietkach:

• uchádzačov, záujemcov, účastníkov alebo osôb, ktorých práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného

• orgánu štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb z Európskej únie.

V prípade, ak sú kontrolovanému doručené žiadosti o nápravu, resp. námietky, zákon o verejnom obstarávaní mu ukladá nasledovné povinnosti.