O Úrade pre verejné obstarávanie

Medzníkom v histórii verejného obstarávania na Slovensku bolo prijatie zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého   bol 1. januára 2000 zriadený Úrad pre verejné obstarávanie („úrad"). Úrad je nezávislý ústredný orgán štátnej správy, na čele ktorého je predseda úradu. Ďalšími orgánmi úradu sú dvaja podpredsedovia úradu a Rada úradu.

Úrad v oblasti verejného obstarávania zastupuje Slovenskú republiku navonok, pracuje v odborných pracovných komisiách Európskej únie a aktívne spolupracuje so zahraničnými partnerskými inštitúciami. Je odborným garantom v oblasti verejného obstarávania, pričom dohliada na splnenie princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov a záujemcov, ako i princípov hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov. Jeho úlohou je zabezpečiť podmienky na správnu implementáciu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. („zákon o verejnom obstarávaní").