Koncepcia rozvoja verejného obstarávania v SR

Koncepcia rozvoja verejného obstarávania v Slovenskej republike sa zameriava na pravidlá, procesy a účastníkov verejných obstarávaní a jej hlavným cieľom je na základe analýzy súčasnej situácie v oblasti verejného obstarávania v národnom i medzinárodnom kontexte, zohľadnenia najnovších trendov vo verejnom obstarávaní, identifikácie najvážnejších problémov v procesoch verejného obstarávania a súboru skúseností z oblasti tvorby zákonného rámca, výkonu a kontroly verejného obstarávania zostaviť návrh a plán odporúčaní a opatrení, ktoré prispejú k účelnému, efektívnemu a hospodárnemu využívaniu verejných prostriedkov.

Účelom dokumentu je v súlade s ust. § 112 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní stanoviť rámec pre ďalší rozvoj verejného obstarávania v Slovenskej republike v oblasti podpory transparentnosti, účelnosti a efektívnosti procesov verejného obstarávania.

Koncepcia rozvoja verejného obstarávania sa vzťahuje na celý systém verejného obstarávania, na všetky typy postupov verejného obstarávania a všetky typy zákaziek a následných zmluvných vzťahov, ako aj všetky formy využívania elektronických nástrojov vo verejnom obstarávaní. Cieľom koncepcie je analyzovať aktuálny stav verejného obstarávania v Slovenskej republike, identifikovať priority jeho rozvoja a zároveň poskytnúť návrhy kľúčových opatrení legislatívneho a nelegislatívneho charakteru, ktoré bude nevyhnutné prijať s cieľom optimalizovať jeho priebeh. Navrhované opatrenia sa vzťahujú na hlavné kritické oblasti verejného obstarávania, akými sú najmä vysoká administratívnosť, neefektívnosť vynakladania verejných prostriedkov, nedostatočné zabezpečenie a ochrana súťažného princípu s dôrazom na záujmy štátu, netransparentnosť, nedostatočný dohľad a monitorovanie zo strany verejnosti, nedostatočná ochrana poctivých a kvalitných dodávateľov, stabilita, nezávislosť a odbornosť ľudských zdrojov, využívanie elektronického verejného obstarávania, podiel zeleného verejného obstarávania, nedostatočný verejný záujem chrániaci štandardné legislatívne prostredie.

Koncepcia rozvoja verejného obstarávania v Slovenskej republike (PDF, 1666kB)