Novela zákona o verejnom obstarávaní, Časť 1 - Výnimky

Najdôležitejšou výnimkou, ktorú novela zavádza je zakotvená v § 1 ods. 14) nasledovne: Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. Záko...
Zobraziť článok

Finančné limity platné od 1. 1. 2019

Dňa 1. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 345/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Úrad pre verejné obstarávanie k predmetnej novele vyda...
Zobraziť článok

Zákonné funkcionality systému ELENA od 1.1.2019

Systém ELENA upozorňuje svojich užívateľov, že od 1.1.2019 boli upravené funkcionality v súlade s tzv. veľkou novelou zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Systém umožňuje pri nových zákazkách už len jedno obálkový spôsob predkladania ponúk. Čo sa tý...
Zobraziť článok

Zmeny pri zverejňovaní súhrnných správ od 1. 1. 2019

Úrad pre verejné obstarávanie si dovoľuje upozorniť verejných obstarávateľov, že dňa 1. 1. 2019 dochádza k zmene pri zverejňovaní súhrnných správ, ktoré má povinnosť zverejňovať verejný obstarávateľ v Profile VO/O podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákono...
Zobraziť článok

Verejné obstarávania

Lehota na predkladanie Názov zákazky Obstarávateľ Aktualizácia Stav
Ďalšie verejné obstarávania

ELENA - prvý komplexne certifikovaný systém elektronického verejného obstarávania.

 

ISO 9001  ISO 14001  ISO 20000-1  ISO 27001

 

Systém pre elektronické nakupovanie - ELENA bol od začiatkov svojho vzniku vyvíjaný pod kontrolou certifikačného orgánu za účelom integrácie noriem ISO 9001 - Manažment systému kvality (QMS), ISO 140001 - Manažment environmentálneho systému (EMS), ISO 20000-1 -  Management IT služeb (ITSM) a ISO 27001-  Manažment bezpečnosti informačných systémov (ISMS).

Riešenie na elektronizáciu verejného obstarávania ELENA

Už od 18.10.2018 začne na Slovensku platiť pre všetky štátne a verejné inštitúcie povinnosť vyhlasovať verejné obstarávania iba elektronicky. 

 

Vzhľadom na neupravené prechodné obdobie platnosti povinností plnej elektronizácie procesu verejného obstarávania budú musieť všetci verejní obstarávatelia/obstarávatelia (VO/O) prejsť na plnú elektronickú formu komunikácie a to aj v prípade už vyhlásených procesov verejného obstarávania. Odporúčame VO/O aby formou redakčnej opravy vo vestníku verejného obstarávania upravili formu komunikácie tak, aby už od 18.10.2018 všetci záujemcovia/uchádzači boli povinní s VO/O komunikovať jedine prostredníctvom nástroja poskytujúceho plnú elektronickú formu komunikácie.

Ste na to pripravení?

S našim riešením ELENA získate jednoduchý nástroj na elektronizáciu verejného obstarávania, ktorý vám umožní ľahko komunikovať s dodávateľmi. Je úplne intuitívny, ľahko ovládateľný, s množstvom šablón, ktoré vám urýchlia prácu.

VÝHODY & FUNKCIONALITY

Prečo sa rozhodnúť pre Elenu?

 • elektronické zadávanie verejného obstarávania
 • elektronický príjem ponúk
 • používateľské oprávnenia podľa organizačnej štruktúry
 • neobmedzený počet vyhlasovateľov, administrátorov, členov komisie
 • neobmedzený počet uchádzačov, položiek, zasadaní v jednom obstarávaní
 • neobmedzený počet príloh
 • e-mailové notifikácie
 • úplná elektronizácia v celom procese verejného obstarávania. Od plánovania, cez prijímanie ponúk až po vyhodnotenie a zazmluvnenie.
 • desiatky preddefinovaných šablón dokumentov pre zjednodušenie administratívy.
 • evidencia záujemcov a ich údajov
 • elektronické vyhodnocovanie predkladaných ponúk
 • vytváranie komisií a jednotlivých zasadaní komisie
 • import dokumentov aj položiek predmetu obstarávania

ELENA Vám ponúka všetky zákonom definované povinnosti elektronickej komunikácie v súlade s §20 ZVO úplne ZADARMO. Na realizáciu procesu verejného obstarávania nie sú a nikdy nebudú zo strany ELENA žiadne obmedzenia. 

Zobraziť viac informácií