Kontrolovaný Predmet zákazky Číslo oznámenia Číslo konania
B-Trade plus s.r.o.

Obstaranie lesných mechanizmov

1740-WYT 15028-7000/2017
ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo

Rekonštrukcia ustajňovacích priestorov HD a dojárne PD Žiarec Tvrdošín

15958 7772-6000/2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Upratovacie a čistiace služby

11636-MSS 6234-6000/2018
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Nákup CT prístroja

5029-VBT 6006-6000/2018
Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva

21013–WYP 3315-6000/2018
GET group, s.r.o.

Spracovateľský a predajný stánok pre mäsové výrobky na samochodnom podvozku – malý

6554-WYT 3865-6000/2018
GET group, s.r.o.

Chladiace a mraziace boxy, komplexné riešenie chladenia objektu na spracovanie mäsa

6552-WYT 3864-6000/2018
GET group, s.r.o.

Zariadenie objektu na spracovanie mäsa, vrátane zariadení na tepelnú úpravu, údenie, sušenie a dozrievanie mäsa

6551-WYT 3863-6000/2018
MEDIREX GROUP ACADEMY, n.o.

Dobudovanie infraštruktúry proteomického laboratória

9671-MST 3476-6000/2018
Mesto Bánovce nad Bebravou

Odved. a čist. odpad. vôd, zásob. pit. vodou, Časť I.A, Aglomer. č.1 Bánovce nad B. časť 2., Kan. Bánovce nad B., Kan. Biskupice

14988–WYP 2192-6000/2018
R - Consult, s.r.o.

Odvozná cesta Miezgovce - Ostrý vrch 

16080–WYP 7767-6000/2018
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.

Zabezpečenie činnosti stavebno-technického dozoru stavby Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová. 

6793-WYS 7773-7000/2018
Mesto Vráble

Multifunkčné ihrisko vo Vrábľoch – mestská časť Horný Ohaj 

15968-WYP 7879-6000/2018
Národný bezpečnostný úrad

Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách

14873-WYS 13823-7000/2017
Univerzitná nemocnica L. Pasteuera Košice

kontrola použitých postupov zadávania:

·  podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska zadávanej postupom podľa § 92 - § 99 zákona o verejnom obstarávaní na dodanie tovaru po uzavretí zmluvy na predmet zákazky „Operačný oftalmologický mikroskop so systémom osvetlenia SCI/stereokoaxiálne osvetlenie/“, zverejnenej na webovej stránke www.eks.sk dňa 14. 9. 2015 pod identifikačným číslom Z201524191,

·  podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska zadávanej postupom podľa § 92 - § 99 zákona o verejnom obstarávaní na dodanie tovaru po uzavretí zmluvy na predmet zákazky „Operačný oftalmologický mikroskop so systémom osvetlenia SCI/stereokoaxiálne osvetlenie/“, zverejnenej na webovej stránke www.eks.sk dňa 9. 11. 2015 pod identifikačným číslom Z201534617. 

Z201524191 11704-7000/2017
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove

Angiografický prístroj

10191-MST 11701-7000/2017
Obec Rajecká Lesná

Kontrola postupu kontrolovaného „pri prenájme pozemku za účelom výstavby nájomných bytov „BYTOVÉHO DOMU 8 b.j. Rajecká Lesná“ vopred vybranou súkromnou spoločnosťou formou priameho zadania“, kde Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy bola so spoločnosťou MPIRE s.r.o., Stará Vajnorská 25, 832 17 Bratislava uzavretá dňa 12. 2. 2016, bez použitia postupu podľa zákona o verejnom obstarávaní.

6627-7000/2016
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

 Komplexné finančné, právne a technické poradenstvo a poradenstvo v procese verejného obstarávania v súvislosti s prípravou a realizáciou PPP projektu novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave

15457-7000/2016
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

kontrola postupu zadávania zákaziek u verejného obstarávateľa v súvislosti s uplatnením výnimky z aplikácie pravidiel a postupov vo verejnom obstarávaní podľa § 1 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní pri uzatváraní:

Zmluvy, ktorej predmetom je kontrolný výkaz DPH, vrátane všetkých dodatkov uzavretých k nej, uzatvorenej s dodávateľom dňa 17. 9. 2013 

Zmluvy, ktorej predmetom je server ISK, migrácia, vrátane všetkých dodatkov uzavretých k nej, uzatvorenej s dodávateľom dňa 30. 10. 2014 

Zmluvy, ktorej predmetom je plánovanie, riadenie a výkon kontroly, vrátane všetkých dodatkov uzavretých k nej, uzatvorenej s dodávateľom dňa 27. 12. 2013 

Zmluvy, ktorej predmetom je softvérový produkt kontrolné známky, vrátane všetkých dodatkov uzavretých k nej, uzatvorenej s dodávateľom dňa 15. 12. 2014

Zmluvy, ktorej predmetom je virtuálna registračná pokladnica, vrátane všetkých dodatkov uzavretých k nej, uzatvorenej s dodávateľom dňa 29. 10. 2014
 

 

16861-7000/2017
Agro Ladzany s.r.o.

Rekonštrukcia haly na sušenie a skladovanie liečivých rastlín a vybudovanie prívodu tepla do sušičky z bioplynovej stanice

16431-WYP 5465-6000/2018
AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo

Modernizácia objektu slúžiaceho na pozberovú úpravu a uskladnenie liečivých rastlín

16427-WYP 5464-6000/2018
AGRO HN, s.r.o.

Rekonštrukcia objektov poľnohospodárskeho družstva AGRO HN

16428-WYP 5457-6000/2018
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Zmluva o zriadení virtuálnej privátnej siete zo dňa 23. 12. 2003 uzatvorená so spoločnosťou Slovanet, a.s.

13852-7000/2017, 16847-7000/2017