Postup kontrolovaného pri podávaní podnetu

Verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „kontrolovaný“) sú opravení podať podnet na začatie konania (výkonu kontroly nimi zadávanej zákazky) pred uzavretím zmluvy.

Ak ide o nadlimitnú zákazku alebo koncesiu financovanú čo aj z časti z prostriedkov Európskej únie, kontrolovaný je povinný podať podnet na začatie konania vždy pred uzavretím zmluvy.

Zákon o verejnom obstarávaní neurčuje formu, ani náležitosti podnetu na začatie konania. Úrad odporúča kontrolovanému, aby jeho podnet obsahoval minimálne nižšie uvedené skutočnosti:

  • označenie kontrolovaného (napríklad názov, sídlo, právna forma alebo identifikačné číslo),
  • presné označenie verejného obstarávania, ktorého sa podnet týka (najmä uvedenie názvu zákazky, čísla Vestníka verejného obstarávania a značky, pod ktorou bola zákazka vyhlásená, dátum vyhlásenia,)
  • žiadosť o začatie konania pred uzavretím zmluvy s podpisom osoby oprávnenej konať za kontrolovaného (štatutárny orgán),
  • kompletnú dokumentáciu z predmetného postupu zadávania zákazky v origináli v prílohe podnetu,
  • označenie operačného programu, z ktorého má byť verejné obstarávanie financované

Verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „kontrolovaný“) sú opravení podať podnet na začatie konania (výkonu kontroly nimi zadávanej zákazky) pred uzavretím zmluvy.

Ak ide o nadlimitnú zákazku alebo koncesiu financovanú čo aj z časti z prostriedkov Európskej únie, kontrolovaný je povinný podať podnet na začatie konania vždy pred uzavretím zmluvy.

Zákon o verejnom obstarávaní neurčuje formu, ani náležitosti podnetu na začatie konania. Úrad odporúča kontrolovanému, aby jeho podnet obsahoval minimálne nižšie uvedené skutočnosti:

  • označenie kontrolovaného (napríklad názov, sídlo, právna forma alebo identifikačné číslo),
  • presné označenie verejného obstarávania, ktorého sa podnet týka (najmä uvedenie názvu zákazky, čísla Vestníka verejného obstarávania a značky, pod ktorou bola zákazka vyhlásená, dátum vyhlásenia,)
  • žiadosť o začatie konania pred uzavretím zmluvy s podpisom osoby oprávnenej konať za kontrolovaného (štatutárny orgán),
  • kompletnú dokumentáciu z predmetného postupu zadávania zákazky v origináli v prílohe podnetu,
  • označenie operačného programu, z ktorého má byť verejné obstarávanie financované.