Profesionalizácia verejného obstarávania je potrebná

dec 27, 2018
úvo
ÚVO: Hlavným kritériom úspešnosti vo verejných súťažiach zostáva najnižšia cena, ukazuje sa, že profesionalizácia verejného obstarávania je potrebná

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) po prvý raz začína vyhodnocovať údaje, ku ktorým sa dostane pri výkone kontrol. Na základe štatistiky dokáže lepšie identifikovať problematické miesta verejného obstarávania na Slovensku a hľadať riešenia v prospech zlepšovania prostredia pri nakladaní s verejnými zdrojmi. Od 15. augusta 2018 úrad zaviedol nové interné pravidlá zberu a vyhodnocovania údajov (tzv. Kontrolného zoznamu.) „Tento zoznam presne špecifikuje údaje, na ktoré majú dávať naši kontrolóri pri svojej práci zvlášť dôraz. Zber týchto dát je veľmi prospešný, keďže k mnohým údajom zo spisov sa dostane len kontrolný orgán. Pri stanovení údajov, ktoré vyhodnocujeme, sme opäť išli nad rámec toho, čo od nás požaduje Európska únia.“ vysvetľuje riaditeľ Odboru dohľadu Tomáš Lepieš.

ÚVO: Hlavným kritériom úspešnosti vo verejných súťažiach zostáva najnižšia cena, ukazuje sa, že profesionalizácia verejného obstarávania je potrebná

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) po prvý raz začína vyhodnocovať údaje, ku ktorým sa dostane pri výkone kontrol. Na základe štatistiky dokáže lepšie identifikovať problematické miesta verejného obstarávania na Slovensku a hľadať riešenia v prospech zlepšovania prostredia pri nakladaní s verejnými zdrojmi. Od 15. augusta 2018 úrad zaviedol nové interné pravidlá zberu a vyhodnocovania údajov (tzv. Kontrolného zoznamu.) „Tento zoznam presne špecifikuje údaje, na ktoré majú dávať naši kontrolóri pri svojej práci zvlášť dôraz. Zber týchto dát je veľmi prospešný, keďže k mnohým údajom zo spisov sa dostane len kontrolný orgán. Pri stanovení údajov, ktoré vyhodnocujeme, sme opäť išli nad rámec toho, čo od nás požaduje Európska únia.“ vysvetľuje riaditeľ Odboru dohľadu Tomáš Lepieš.

Podľa T. Lepieša kontrolóri vypracovali analýzu údajov z prvých 100 kontrol, ktoré vykonali od zavedenia nových interných pravidiel zberu a vyhodnocovania dát. „Z týchto údajov nám napríklad vyplynulo poznanie, že stále sa na Slovensku takpovediac „súťaží na cenu“. Zistili sme, že v prípade 76% skontrolovaných zákaziek bolo kritériom na vyhodnotenie ponúk najnižšia cena. Porovnávali sme tiež údaje zo zákaziek vyhlásených verejnými obstarávateľmi a externými- teda poradenskými- spoločnosťami. Ukázalo sa, že v súťažiach poradenských spoločností sa viac využívajú sekundárne politiky a MEAT kritériá (do ktorých napríklad spadá posudzovanie vplyvu na životné prostredie) v porovnaní so zákazkami, na ktorých sa tieto poradenské spoločnosti nepodieľali. Zistili sme tiež, že obce mali v súťažiach najvyššiu chybovosť. Pri zákazkách vyhlásených verejnými obstarávateľmi sme tiež zaznamenali úzku hospodársku súťaž, skoro každá druhá zákazka mala len jedného alebo dvoch uchádzačov.“ konštatuje T. Lepieš.

Na základe tejto štatistiky úrad vypracoval odporúčania pre odbornú verejnosť. „Keďže v prípade obcí upozorňujeme na častý diskriminačný opis predmetu zákazky a nastavenie podmienok, ktoré nie je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, odkazujeme ich na nami vypracovanú metodiku zadávania zákaziek a tiež im dávame do pozorností harmonogram školení organizovaných úradom. Začali sme adresne komunikovať s verejnými obstarávateľmi/obstarávateľmi, takže aj takéto informácie im úrad dá proaktívne do pozornosti..“ hovorí predseda úradu Miroslav Hlivák.

Úrad bude údaje získané z kontrol jednotlivých zákaziek vyhodnocovať na pravidelnej báze. „Takáto aktivita úradu je dôležitá jednak pre to, aby sme sledovali vývoj systému verejného obstarávania na Slovensku, činnosť jednotlivých subjektov vstupujúcich do procesu verejného obstarávania, ako aj samotný trend činnosti nášho úradu. Keďže sa v analýzach zameriame aj na špecifické oblasti v procese verejných nákupov, naše zistenia môžu byť užitočné aj pre ďalšie kontrolné orgány, s ktorými efektívne spolupracujeme. Ide o Protimonopolný úrad, Najvyšší kontrolný úrad a Generálnu prokuratúru.“ hovorí M. Hlivák. Dodáva, že aj tieto údaje potvrdzujú správnosť reformy verejného obstarávania, ktorú úrad začal po nástupe M. Hliváka realizovať. “Tak ako som pri nástupe do funkcie avizoval, Slovensko potrebuje zásadnú reformu verejného obstarávania. Na jednej strane má teší, že úrad po prvý raz prichádza s vlastnými dôveryhodným štatistikami, no na druhej strane sa potvrdilo, že je pred nami dlhý boj v snahe zlepšovať prostredie, v ktorom sa narába s verejnými peniazmi.” uzatvoril M. Hlivák.