Novinky Profesionalizácia verejného obstarávania

mar 14, 2019
Profesionalizácia verejného obstarávania
Úrad pre verejné obstarávanie v rámci profesionalizácie verejného obstarávania, predložil na rokovanie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky zámer zákona o zriadení Komory verejného obstarávania ktorého cieľom je zvýšenie odbornosti a vyvodzovanie zodpovednosti za prerozdeľovanie verejných zdrojov. Predmetný zámer obsahuje rozpor od ôsmich subjektov a jednu hromadnú pripomienku od verejnosti. V rámci medzirezortného pripomienkovania dostal Úrad pre verejné obstarávanie 174 pripomienok z ktorých bolo 98 zásadného charakteru.

Profesionalizácia verejného obstarávania je nepochybným trendom do budúcnosti v celej EÚ, pričom v tomto smere už určité kroky podniklo napríklad Rakúsko (Akadémia verejného obstarávania), Chorvátsko (certifikácia odborníkov vo verejnom obstarávaní) alebo Maďarsko (inštitút akreditovaných poradcov vo verejnom obstarávaní). 

Komora verejného obstarávania má zabezpečiť, aby s verejnými peniazmi narábali kvalifikovaní odborníci, ktorí dokážu naplánovať verejné súťaže tak, aby neboli chybné, aby súťažné podklady boli pripravené profesionálne, čo sa v praxi ukáže tak, že ich nebude potrebné opakovane prerábať, a teda že sa nebude predlžovať proces obstarania, že sa umožní široká hospodárska súťaž, ako aj to, že sa vo verejnej súťaži zakomponujú aspekty sociálneho a zeleného obstarávania.

Čas na zriadenie a fungovanie komory verejného obstarávania sa predbežne odhaduje 2,5 roka.

Komora zavedie presné pravidlá na členstvo, komora bude mať svoje orgány. Členmi komory by sa mali stať tí, ktorí pripravujú podklady pre verejné obstarávanie. Zákon stanoví povinnosť pre verejných obstarávateľov, ak budú chcieť realizovať proces verejného obstarávania, aby to realizovali prostredníctvom garanta, ktorý bude členom komory,"

Zápis osoby do komory verejného obstarávania je umožnený za splnenia nasledovných podmienok:

- občianstvo niektorého z členských štátov EÚ
- plná spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť 
- prax v odbore - päť rokov pre osoby s ukončeným minimálne stredoškolským vzdelaním s maturitou
  a tri roky pre osoby, ktoré dosiahli minimálne druhý stupeň vysokoškolského vzdelania. 
- úspešné absolvovanie odbornej skúšky
- preukázanie poistenia zodpovednosti za škody
- zaplatenie členského príspevku.

Členstvo v komore bude konštituované na časovo neobmedzené obdobie. 
Členmi komory budú môcť byť výlučne fyzické osoby.

Zámer zákona o zriadení Komory verejného obstarávania si možete pozrieť tu.

ELENA Vám prináša inovatívny spôsob verejného obstarávania navrhnutý najlepšími profesionálmi v oblasti verejného obstarávania, ktorý sleduje všetky legislatívne zmeny a maximálne uľačuje používateľovi jeho prácu.