Novela zákona o verejnom obstarávaní Časť 4 - Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania

mar 14, 2019
Zmena zmluvy
Zmena zmluvy
Novela priniesla zmenu v oblasti dodatkovania zmlúv, a to obmedzením finančného limitu dodatkov, ktorý nesmie prekročiť spodnú hranicu nadlimitnej zákazky a nadlimitnej koncesie, a súčasne v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) alebo c) ZVO hodnota každej zmeny môže dosiahnuť 50% hodnoty pôvodného plnenia.

V prípadoch dodatkovania zmlúv podľa § 18 ods. 3 ZVO je maximálna prípustná hodnota všetkých zmien limitovaná len pravidlom 10%, resp. 15%. Uvedené pravidlo znamená, že maximálna hodnota zmien pri nadlimitnej zákazky na stavebnej práce bude naďalej obmedzovaná aj nemožnosťou prekročenia finančného limitu pre nadlimitné zákazky (t. j. 5 548 000 eur), zatiaľ čo hodnota zmien podlimitnej zákazky na stavebné práce bude obmedzovaná len 15% hodnotami pôvodnej zmluvy bez ohľadu na to, či je vyššia ako 180 000 eur alebo nie. Opakované zmeny zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa tohto zákona.

Pri aplikácii dôvodov uvedených v § 18 ods. 1 písm. b) alebo c) ZVO pri zmenách zmlúv teda v prípadoch ak:

b) ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a 

2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu  nákladov,

c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení  náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,

   -  umožňuje legislatívna úprava verejnému obstarávateľovi využiť širšie spektrum dôvodov na navýšenie     pôvodného finančného rámca zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

-   hodnota každej zmeny môže dosiahnuť 50% hodnoty pôvodného plneniana rozdiel od § 18 ods. 3 ZVO.

Používajte systém ELENA, ktorý zabezpečuje úplnú elektronizáciu v celom procese verejného  obstarávania a to od plánovania, cez prijímanie ponúk až po vyhodnotenie a zazmluvnenie zákazky.