Novela zákona o verejnom obstarávaní Časť 4 - Referencie

mar 14, 2019
referencie
referencie
Evidencia referencií je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad a v ktorom sa vedú referencie od verejných obstarávateľov a obstarávateľov. Novela zákona o verejnom obstarávaní (ZVO) prináša v § 12 úpravu evidencie referencií pričom mení formu hodnotenia z hodnotiacej známky na slovné vyjadrenie v znení:

uspokojivé   alebo   neuspokojivé

 

 

plnenie či bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvyReferencie sa vyhotovujú prostredníctvom formulára referenciev Informačnom systému Zberu údajov ISZU nahttps://iszu.uvo.gov.sk

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní vyhotoviť referenciu do

  • 30 dní odo dňa skončenia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo jej časti, ktorá spĺňa požiadavku funkčného celku

b) 10 dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa o vyhotovenie referencie, ak

  • ide o zákazku s nízkou hodnotou
  • ide o zákazku, na ktorú sa nevzťahuje tento zákon alebo
  • ide o opakované plnenia a ak nebola vyhotovená referencia podľa písmena a)

 

Pri realizácií zákaziek prostredníctvom Elektronického trhoviska je taktiež zakotvená povinnosť vytvorenia referencií v § 13 ods. 2 písm. n) ZVO  - predovšetkým zabezpečiť  vytvorenie referencie podľa § 12 a zabezpečiť jej zaslanie  na uverejnenie v  Evidencii referencií  prostredníctvom príslušného rozhrania. 

Referencie z Elektronického kontraktačného systému resp. Elektronického trhoviska  sú prepojené na referencie umiestnené na www.uvo.gov.sk, takže užívateľ nemusí vystavovať referencie duplicitne v oboch systémoch.  

ZVO uvádza, že  referencia z Elektronického kontraktačného systému resp. Elektronického trhoviska  je už rovnaká ako referencia v informačnom systému Zberu údajov ISZU.

Systém E-lena Vám umožňuje realizovať verejné obstarávanie prehľadnou, rýchlou a elektronickou formou, ktorá šetrí Váš čas.