Finančné limity platné od 1. 1. 2019

jan 07, 2019
Finančné limity platné od 1. 1. 2019 uvo e-lena
Dňa 1. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 345/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Úrad pre verejné obstarávanie k predmetnej novele vydal všeobecné metodické usmernenia týkajúce sa nových finančných limitov:
finančné limity 1
finančné limity 2
finančné limity 3