Otázky a odpovede

Otázka

Akým spôsobom budú záujemci/uchádzači predkladať námietky v plnej elektronizácii?

 

Odpoveď

V súlade s výkladovým stanoviskom č. 3/2018 je výlučne na rozhodnutí uchádzača/záujemcu, či žiadosť o nápravu podá v listinnej podobe, faxom alebo v elektronickej podobe, a to aj v prípade, ak je verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom centrálna obstarávacia organizácia.


Je výlučne na rozhodnutí uchádzača/záujemcu, či námietky podá listinne alebo v elektronickej podobe podľa zákona o e-Governmente, a to aj v prípade, ak je verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom centrálna obstarávacia organizácia.


Elektronickým podaním námietok sa rozumejú námietky podané prostredníctvom elektronického formulára, pričom výlučným miestom na doručovanie námietok v elektronickej podobe je elektronická schránka, ktorá je dostupná na Ústrednom portáli verejnej správy na adrese www.slovensko.sk.

Upozorňujeme, že systém Elena nemá pri odosielaní správ prepojenie na dátové schránky dostupné na Ústrednom portáli verejnej správy a teda nie je určený na odosielanie/doručovanie námietok.