Osoba podľa § 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 26. septembra 2018

okt 04, 2018
UVO.GOV.SK
Osoba podľa § 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 26. septembra 2018
Úrad pre verejné obstarávanie upozorňuje na novelu zákona o verejnom obstarávaní zavedenú zák. č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinnú od 26. 9. 2018, ktorou došlo k vypusteniu ods. 2 a 4 z ustanovenia § 8.

V dôsledku novej právnej úpravy osoba podľa § 8 ods. 2 podľa predpisov účinných predo dňom účinnosti tohto zákona, t. j. osoba, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom a verejný obstarávateľ jej poskytne časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb, už nie je povinná postupovať pri ich zabezpečení v intenciách zákona o verejnom obstarávaní.

Zároveň je osoba podľa § 8 ods. 2 podľa predpisov účinných predo dňom účinnosti tohto zákona oprávnená zrušiť postup zadávania zákazky, pri ktorom bola výzva na predkladanie ponúk odoslaná na uverejnenie predo dňom účinnosti tohto zákona alebo postup zadávania zákazky, ktorý preukázateľne začal predo dňom účinnosti tohto zákona. Uvedené však  neplatí, ak bolo úspešnému uchádzačovi alebo úspešným uchádzačom odoslané oznámenie, že jeho ponuka alebo jeho ponuky sa prijímajú. Ustanovenia § 57 nie sú týmto dotknuté (§ 187d zákona o verejnom obstarávaní).

V súvislosti s uvedenými zmenami úrad vydal nové všeobecné metodické usmernenie č. 7-2018  týkajúce sa postupu osoby podľa § 8, ktoré nájdete tu