Novela zákona o verejnom obstarávaní, Časť 1 - Výnimky

jan 22, 2019
novela zákona o verejnom obstarávaní
Najdôležitejšou výnimkou, ktorú novela zavádza je zakotvená v § 1 ods. 14) nasledovne: Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. Zákonná úprava uvedenej výnimky ďalej pokračuje v 10 ods. 10, ktorý ukladá verejnému obstarávateľovi povinnosť do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka zverejňovať v profile ďalšiu v poradí tretiu (1. Súhrnná správa je o zákazkách s nízkou hodnotou, 2. Súhrnná správa je o zákazkách z e-trhoviska) súhrnnú správu o zmluvách, so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho štvrťroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje tento zákon. Povinnosť zverejňovania súhrnnej správy o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 eur sa nevzťahuje na zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Novela zavádza nový typ súhrnnej správy pre zákazky s predpokladanou hodnotou od 1000 eur bez DPH do 5000 eur bez DPH.

Úrad pre verejné obstarávanie vytvoril nástroj pre vytváranie všetkých typov súhrnných správ vo verejnom obstarávaní v časti ISZÚ – Dokumenty – Formuláre – Oznamovacie povinnosti – Súhrnné správy, kde si užívateľ označí typ súhrnnej správy - Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 a vyplní obdobie za ktoré danú správu robí a oddiel II: Predmet, kde uvedie: druh zákazky, č. zákazky, názov zákazky, odkaz na zverejnenú zmluvu, dátum uzatvorenia zmluvy, počet oslovených uchádzačov, počet prijatých ponúk, počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov (MSP – ako sa uvádza v odporúčaní Komisie 2003/361/ES), počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ, počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ, počet ponúk prijatých elektronicky, informáciu o tom či zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov, celková hodnota zákazky/časti (bez DPH), doplňujúce informácie (ak je to uplatniteľné) a dátum odoslania oznámenia. Súhrnná správa má zabezpečiť transparentnosť zadávania zákaziek do 5000 eur.

Systém ELENA Vám prináša možnosť plne automatizovaného generovania súhrnnej správy, a to v prípadoch ak budete realizovať prieskumy trhu cez náš systém. ELENA Vám automaticky, umožní generovanie súhrnnej správy s identifikáciou druhu zákazky, počtu oslovených uchádzačov a ich identifikáciou, počet doručených ponúk, ich rozdelenie podľa veľkosti podniku, ako aj hodnoty zákazky. Na rozdiel od manuálneho vypĺňania formulárov využite možnosti systému ELENA.